REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE STACJONARNYM NAPEŁNIALNIA SP. Z O.O.

Dane identyfikacyjne Napełnialnia Sp. z o.o.

 1. Organizatorem sprzedaży prowadzonej w sklepie stacjonarnym Napełnialnia jest Napełnialnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Sklep Napełnialnia”, „Sprzedawca”), z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wawrzyszewskiej 11/25, (01-162) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000830068, NIP 5272921863, REGON 38561873000000, kapitał zakładowy 15 000 zł.
 2. Sprzedaż prowadzona jest:
  1.  w Sklepie stacjonarnym zlokalizowanym w Warszawie, przy Placu Żelaznej Bramy 1, (00-136). Szczegółowe dane kontaktowe Sprzedawcy (w tym adres e-mail oraz numer telefonu) dostępne są na stronie internetowej www.napelnialnia.pl.
  1. Poprzez formularz zamówień wysyłany na adres e-mail z wcześniej umówioną formą dostawy: dowóz lub odbiór osobisty.

Produkty

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty oferowane przez Sprzedawcę w ramach jego działalności gospodarczej, produktami tymi są m. in. wyroby kosmetyczne oraz chemia gospodarcza (dalej: „Produkty”).
 2. Produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę są produktami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych. Produkty zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski oraz posiadają wszelkie niezbędne atesty z wyłączeniem produktów rzemieślniczych z wyjątkiem wyrobów kosmetycznych i chemii gospodarczej.
  Oznaczenie Produktów znajdujących się w Sklepie Napełnialnia zawiera podstawowe informacje wskazujące na nazwę Produktu, jego rodzaj, cenę, jednostkę rozliczeniową (sztuki albo waga), przeznaczenie, a także producenta (markę).
 3. W sytuacji gdy Produkt sprzedawany jest w zestawie z dodatkowymi elementami, oznaczenie zawiera również wskazanie tych elementów.
 4. Ceny Produktów w Sklepie Napełnialnia są podane jako kwoty brutto w złotych polskich (zawierają obowiązujący podatek VAT).
 5. Produkty promocyjne oznaczane są w widoczny sposób, umożliwiający ich odróżnienie od produktów nieobjętych promocją.
 6. Informacje na temat Produktów sprzedawanych w Sklepie Napełnialnia dostępne są na stronie internetowej Sklepu Napełnialnia, pod adresem www.napelnialnia.pl.

Sprzedaż Produktów

 1. Produkty w Sklepie Napełnialnia są sprzedawane w oparciu o ceny podane w oznaczeniu produktu bądź w cenniku znajdującym się w Sklepie.
 2. W przypadku Produktów sprzedawanych na wagę, warunkiem ich sprzedaży jest dostarczenie przez Klienta własnego pojemnika. Sprzedawca nie zapewnia darmowych opakowań ani pojemników do zapakowania Produktów.
 3. Na terenie sklepu są dostępne do sprzedaży pojemniki o różnych gabarytach.
 4. Przed napełnieniem pojemnika, Klient przekazuje Sprzedawcy pojemnik celem wytarowania wagi oraz sprawdzenia stanu pojemnika. Sprzedawca może odmówić sprzedaży w sytuacji, gdy stan pojemnika powoduje, że jest on nieprzydatny do napełnienia Produktem – w szczególności gdy:
  1. pojemnik jest zabrudzony bądź uszkodzony.
  2. jego wymiary lub kształt uniemożliwiają napełnienie go w przyjęty sposób.
  3. według informacji podanej przy każdym produkcie, pojemnik jest zrobiony z materiału nie spełniającego warunków bezpiecznego przechowywania.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady powstałe w Produktach wskutek korzystania z dostarczonego przez Klienta pojemnika – w szczególności dotyczące wycieku Produktu z pojemnika bądź zmiany właściwości Produktu spowodowanych zabrudzeniem pojemnika.
 6. Po wytarowaniu pojemnika, Sprzedawca zapisuje wagę pojemnika, a następnie napełnia pojemnik wybranym przez Klienta Produktem.
 7. Po napełnieniu pojemnika przez Sprzedawcę, pojemnik z Produktem jest przekazywany ważony do rozliczenia.

Zapłata za Produkty

 1. Rozliczanie kupowanych Produktów odbywa się w oparciu o liczbę kupowanych sztuk bądź wagę określonego Produktu. To czy Produkt sprzedawany jest na sztuki czy też na wagę, określone jest każdorazowo w jego oznaczeniu bądź dostępnym w Sklepie cenniku.
 2. Produkty sprzedawane na wagę rozliczane są w oparciu o ich wagę netto – rozliczenie odbywa się przez odjęcie wagi pojemnika od całkowitej wagi pojemnika napełnionego Produktem.
 3. Zapłata za Produkty następuje w kasie Sklepu przy zakupach stacjonarnych lub przelewem w zakupach z dowozem.
 4. Zapłata może być dokonana gotówką, kartą kredytową albo kartą płatniczą. We wcześniej ustalonych przypadkach istnieje możliwość opłaty przelewem bankowym.
 5. Do każdego zakupionego Produktu nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT, przy czym w celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę Sklepu przed rozpoczęciem zakupu.
 6. Faktury VAT są wystawiane przez Sklep Napełnialnia podczas dokonywania płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów o podatku od towarów i usług.

Odpowiedzialność Sklepu Napełnialnia za jakość Produktów

 1. Przed zakupem Produktu Klient powinien upewnić się czy na wypadek złożenia Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjnego będzie miał realną możliwość skorzystania z uprawnień na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszystkie Produkty objęte są ustawową odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową na warunkach wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem dopuszczalnych przez prawo ograniczeń odpowiedzialności, wynikających z niniejszego Regulaminu.
 3. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi odbywa się zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym Regulaminie.
 4. Z uwagi na specyfikę Produktów oferowanych przez Sklep Napełnialnia, w postępowaniu reklamacyjnym Klient może jedynie żądać obniżenia ceny bądź odstąpić od zawartej umowy sprzedaży. Sprzedawca nie przewiduje wymiany reklamowanego Produktu na wolny od wad ani usuwania wady.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 6. Niedopuszczalne jest żądanie obniżenia ceny oraz odstąpienie od umowy przez Klienta, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne Produktów, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 14 dni od dnia wydania Produktu Klientowi.
 8. Sprzedawca ma obowiązek informować Klienta, jeśli sprzedawany produkt ma termin ważności krótszy niż 3 miesiące.
 9. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu, jeżeli przed upływem terminu określonego w ust. 7 powyżej, nie zawiadomi o wadzie Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wniesienie przed upływem terminu zgłoszenia reklamacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie.

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany na stronie www.napelnialnia.pl lub w formie wniosku pisemnego dostarczone do miejsca sprzedaży.
 2. Procedura reklamacyjna jest wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. dowód zakupu Produktu u Sprzedawcy (paragon fiskalny, faktura VAT),
  2. opis dostrzeżonych wad i nieprawidłowości zakupionych Produktów,
  3. dokumentację fotograficzną wykazującą wady zakupionych Produktów,
  4. sposób rozpatrzenia reklamacji – obniżenie ceny bądź odstąpienie przez Klienta od zawartej umowy sprzedaży,
  5. wskazanie rachunku bankowego Klienta.
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie reklamacyjne Klienta biorąc pod uwagę charakter wady (istotna czy nieistotna) i wyjątki opisane w regulaminie.
 6. Klient zostanie zawiadomiony przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail podanego w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. W przypadku uwzględnienia reklamacji zawierającej żądanie obniżenia ceny, Sprzedawca w ciągu 14 dni od daty udzielenia odpowiedzi na reklamację dokona zwrotu kwoty, o jaką cena ma być obniżona – na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Powyższe stosuje się odpowiednio do zwrotu ceny w przypadku uwzględnienia reklamacji zawierającej oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Za datę zwrotu wskazanych wyżej kwot uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w przypadku dokonania zakupu Produktu przez przedsiębiorcę.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep Napełnialnia rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia takich zmian, do zakupów dokonanych przed wejściem w życie zmian zastosowanie znajduje Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu dokonania zakupu. Zmieniony Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sprzedawcy, jak również w siedzibie Sklepu. Za datę wejścia w życie nowej wersji Regulaminu poczytuje się dzień jej publikacji na stronie internetowej.
 2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w toku reklamacji Produktu jest Napełnialnia Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawrzyszewskiej 11/25 (01-162). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji reklamacji Produktu. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz  możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla dokonania reklamacji Produktu.
 3. Dla zachowania wysokiego poziomu zadowolenia Klientów z jakości usług świadczonych przez Sklep Napełnialnia, wszelkie uwagi, wnioski czy skargi związane z obsługą w Sklepie Napełnialnia, prosimy kierować drogą mailową na adres napelnialniazerowaste@gmail.com.